Aolangtv.Com

Tải Xuống

Link Tải Trò Chơi
Các bạn chỉ cần tải 1 trong 4 link dưới đây để vào game. khi tải về giải nén và vào game bằng Silkroad.exe ( link nào tải được thì tải nhé)

Link tải game trực tiếp trên trang chủ aolangtv   https://scontent.fhan14-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/259549116_973257716735282_6951944666484735351_n.png?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=itgoer6tQe8AX8xsSCS&_nc_ht=scontent.fhan14-2.fna&oh=03_AdRdznFHADWAcsKqDo6JCe_eimB2HUyue_YzbDYhtya_aA&oe=64A4F214
Link tải game trực tiếp trên google drive link 1 https://scontent.fhan14-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/259549116_973257716735282_6951944666484735351_n.png?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=itgoer6tQe8AX8xsSCS&_nc_ht=scontent.fhan14-2.fna&oh=03_AdRdznFHADWAcsKqDo6JCe_eimB2HUyue_YzbDYhtya_aA&oe=64A4F214
Link tải game trực tiếp trên google drive link 2 https://scontent.fhan14-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/259549116_973257716735282_6951944666484735351_n.png?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=itgoer6tQe8AX8xsSCS&_nc_ht=scontent.fhan14-2.fna&oh=03_AdRdznFHADWAcsKqDo6JCe_eimB2HUyue_YzbDYhtya_aA&oe=64A4F214
Link tải game trực tiếp Mega https://scontent.fhan14-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/259549116_973257716735282_6951944666484735351_n.png?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=itgoer6tQe8AX8xsSCS&_nc_ht=scontent.fhan14-2.fna&oh=03_AdRdznFHADWAcsKqDo6JCe_eimB2HUyue_YzbDYhtya_aA&oe=64A4F214

 

Link Tải AuTo 
xem video hướng dẫn cài mbot ở video bên dưới nhé 

Link tải MBot mật khẩu giải nén là: 123 https://scontent.fhan14-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/259549116_973257716735282_6951944666484735351_n.png?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=OBHnUYqhUcEAX-_V64V&_nc_ht=scontent.fhan14-2.fna&oh=03_AdR8LreGWIuH6FFoR83nrW9LmTIYKVnAkRZIU-9pRnxMYg&oe=646B98D4
xem video hướng dẫn cài game vài 1 số điều cơ bản
tại Tab Quan Trọng
  Mở ảnh
 Link tải RSBot Click vào icon để tải--->